داشتن لباس رسمی سبک اجباریست (تی شرت، شلوار و کمربند)